ENGLISH|中 文

首页>产品中心>比较器>微功耗比较器

微功耗比较器

零件编号 CH# Vcc Icc (/Channel) tpd+ tpd- Hyst. Output Type Package

(按住Ctrl键选择多个,按住Shift键选择范围)


TP1941 1 1.8 to 5.5 V 46μA 68ns 72ns 6mV Push Pull SC70-5, SOT23-5, SOIC-8
TP1942 2 1.8 to 5.5 V 46μA 68ns 72ns 6mV Push Pull SOT23-8,MSOP-8,SOIC-8,DIP-8
TP1944 4 1.8 to 5.5 V 46μA 68ns 72ns 6mV Push Pull TSSOP-14,SOIC-14,DIP-14
TP1946 2 1.8 to 5.5 V 49μA N/A 70ns 6mV Open Drain SOT23-8, MSOP-8, SOIC-8
TP1948 4 1.8 to 5.5 V 49μA N/A 70ns 6mV Open Drain TSSOP-14, SOIC-14
TP1961 1 2.7 to 5.5 V 2.4mA 7 ns 7 ns 7.5 mV Push Pull SC70-5,SOT23-5
TP1962 2 2.7 to 5.5 V 2.4mA 7 ns 7 ns 7.5 mV Push Pull MSOP-8,SOIC-8
TP1964 4 2.7 to 5.5 V 2.4mA 7 ns 7 ns 7.5 mV Push Pull TSSOP-14, SOIC-14
LM393 2 2 to 36V 0.15 mA N/A 2μs N/A Open Drain SOP-8
LM339 4 2 to 36V 0.15 mA N/A 2μs N/A Open Drain SOP-14, TSSOP-14
LM2903 2 2 to 36V 0.15 mA N/A 2μs N/A Open Drain SOP-8
LM2901 4 2 to 36V 0.15 mA N/A 2μs N/A Open Drain SOP-14
LMV331TP 1 1.8 to 5.5 V 40μA N/A 120ns 6mV Open Drain SC70-5,SOT23-5
LMV393TP 2 1.8 to 5.5 V 40μA N/A 120ns 6mV Open Drain MSOP-8,SOIC-8,DIP-8,TSSOP-8