ENGLISH|中 文

首页>产品中心>音频和视频产品>音频线路驱动器

音频线路驱动器

零件编号 电源电压 输入信号 输出电压 控制功能 封装类型

(按住Ctrl键选择多个,按住Shift键选择范围)


TPF632A 2.7V to 5.5V Differential, Single-Ended 3Vrms, 2Vrms Enable, UVP TSSOP-14
TPF605A 2.7V to 5.5V Single-Ended 3Vrms, 2Vrms Enable, UVP MSOP-10-EP
TPF607A 2.7V to 5.5V Single-Ended 3Vrms, 2Vrms Enable MSOP-10